...

Dofinansowanie do fotowoltaiki i PC z programu Czyste powietrze

Kategoria: Blog

Jeżeli planujesz wymienić swój kocioł węglowy na pompę ciepła, a dodatkowo pozyskać darmową energię ze słońca do jej zasilenia, to już dziś masz doskonałą okazję, na realizację inwestycji z dużą pomocą środków publicznych.

Dofinansowanie Czyste Powietrze

Dofinansowanie dotyczy wymiany/modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (w tym na paliwa stałe, za wyjątkiem węgla brunatnego) i wynosi maksymalnie 95 % kosztów inwestycji.

O dofinansowanie mogą starać się mieszkańcy gmin:

Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Godów, Katowice, Knurów, Myszków, Pszczyna, Rybnik, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze, Żory oraz Żywiec.

Wnioskowanie o dofinansowanie do fotowoltaiki i pomp ciepła możliwe jest również wtedy, kiedy inwestycja jest już w trakcie realizacji.

Nasza firma proponuje rozwiązania dopasowane indywidualnie dla każdego klienta. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie inwestycji, od przygotowania wniosków poprzez dobór urządzeń, ich montaż oraz przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej.

Program „Czyste powietrze” dla województwa śląskiego w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka nisko emisyjna, Działania 4.6 Czyste powietrze, Poddziałania 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs. Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

Termin składania wniosków kończy się 30 czerwca 2021 r.

 

Więcej informacji o programie

Program Czyste Powietrze ma na celu wyeliminowanie wykorzystania paliw kopalnych, promowanie energooszczędnych remontów domów i zwiększenie dostępu do mniej zanieczyszczonego powietrza. W 2022 r. rozpoczął się program dotacji, który pomaga rodzinom o niższych dochodach remontować swoje domy pod względem termomodernizacji, a także ustanawia bardziej rygorystyczne normy prawne dotyczące jakości powietrza. Zapoznaj się ze szczegółami programu „Czyste Powietrze 2022”.

 

Ile wynosi dofinansowanie w programie?

Pierwsza część programu Czyste Powietrze skierowana jest do beneficjentów, którzy kwalifikują się do podstawowego dofinansowania, czyli osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lub samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. W przypadku dochodów z różnych źródeł kwoty te sumują się, ale nie mogą przekroczyć 100 000 zł. Istnieją dwa rodzaje dofinansowania: dotacja lub dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

 

Wariant 1 - Można uzyskać dotację do 30 000 zł na demontaż źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda lub gruntowej pompy ciepła do ogrzewania, lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Kwota 30 tys. zł jest dostępna tylko dla tych, którzy zainwestują w fotowoltaikę. Dla pozostałych maksymalny limit dofinansowania wynosi 25 tys. zł.

 

Wariant 2 - Dofinansowanie w wysokości do 32 tys. zł można uzyskać na instalację kotłowni gazowej lub systemu ogrzewania kotłem gazowym w miejsce nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe. Dotacja w wysokości 25 000 zł jest dostępna tylko dla wnioskodawców, którzy zainwestują w mikroinstalację fotowoltaiczną. Bez takiej inwestycji dotacja nie przekroczy 20 000 zł.

 

Wariant 3 - maksymalna kwota dotacji wynosi 10 tys. zł bez wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe. Rząd jest gotowy sfinansować każdy lub nawet wszystkie z poniższych projektów:

  • zakup i instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup, montaż i demontaż przegród zewnętrznych budynku, okien, drzwi zewnętrznych oraz bram garażowych
  • przeprowadzenie procedur dotyczących zakresu prac: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania docieplenia przegród wewnątrz budynków), opracowanie dokumentacji projektowej, ekspertyzy.

 

W drugiej części programu Czyste Powietrze zwiększono poziom dofinansowania dla uprawnionych beneficjentów będących osobami fizycznymi, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Średni miesięczny dochód na członka ich gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 1400 zł, jeżeli w gospodarstwie domowym jest więcej niż jedna osoba, lub 1960 zł, jeżeli w gospodarstwie domowym jest tylko jedna osoba. Aby zakwalifikować się do programu, roczny dochód beneficjenta z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, dla którego ustalany jest przeciętny miesięczny dochód, nie może przekraczać 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującego w grudniu roku poprzedniego. Finansowanie programu odbywa się w formie dotacji, pożyczek dla gmin oraz dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

 

Wariant 1 - Możesz otrzymać dotację w wysokości do 32-37 tys. zł, jeśli zdemontujesz swój stary piec i zastąpisz go innym źródłem ciepła do ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej.

 

Wariant 2 - Maksymalna dotacja w wysokości 15 000 zł, jeśli zdecydujemy się jedynie na montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród czy wymianę stolarki zewnętrznej, ale bez wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła.

 

Trzecia część programu Czyste Powietrze, który ruszył 25 stycznia 2022 roku, obejmuje uboższych beneficjentów, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł, a w przypadku gospodarstw jednoosobowych - 1260 zł. Maksymalna dopłata dla tej grupy wynosi 69 000 zł.

 

Kto może skorzystać z programu Czyste Powietrze - warunki dofinansowania

Wysokość i rodzaj wsparcia na termomodernizację w programie zależy od miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego na osobę. Ministerstwo Środowiska wyjaśnia, że dochód należy obliczać według metodologii "Rodzina 500 plus" (opisanej w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie). Rząd planuje przeznaczyć 63,3 mld zł na bezzwrotną dotację na termomodernizację budynków mieszkalnych (od 2019 r. dotacja nie jest traktowana jako dochód do opodatkowania). Program Czyste Powietrze zakłada, że wsparcie w postaci dotacji otrzymają projekty o wartości co najmniej 7000 zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% tzw. kosztów kwalifikowanych do kwoty 53 tys. zł, a dodatkowe koszty można sfinansować, zaciągając preferencyjną pożyczkę. Warto zauważyć, że maksymalne dofinansowanie (90%) otrzymają gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 600 zł. Jednak wraz ze wzrostem dochodu wysokość dopłaty maleje, w związku z czym w przypadku, gdy całe gospodarstwo domowe uzyskuje dochód powyżej 1 600 zł miesięcznie, dopłata wynosi jedynie 30% kosztów kwalifikowanych.

 

Czyste Powietrze, a Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna dedykowana jest w szczególności osobom o dochodach powyżej średniej krajowej. Ulgą rządzi zasada — im wyższa podstawa opodatkowania, tym wyższa ulga. W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć 100% wydatków poniesionych na realizację wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych, jednak kwota ta nie może przekroczyć 53 tys. zł.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że budowa domu nie jest objęta ulgą termomodernizacyjną. Ulga ta pozwala na odliczenie od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z przepisami ustawy, wydatków związanych z przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi tylko w już istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać zarówno z ulgi termomodernizacyjnej, jak i z programu Czyste Powietrze. Ten ostatni jest szczególnie korzystny, jeśli planowane inwestycje przekraczają 53 tys. zł. Należy jednak pamiętać, że wydatki, które zostały dofinansowane w ramach programu Czyste Powietrze lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Jak to wygląda w praktyce? Właściciel domu jednorodzinnego może uzyskać dotację z programu Czyste Powietrze na wymianę starego pieca i odliczyć koszty ocieplenia swojego domu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie Czyste Powietrze?

Na rynku dostępne są firmy, które oferują pomoc w składaniu wniosków w programie „Czyste Powietrze”. Firma Silesiasolar.pl proponuje rozwiązania dopasowane indywidualnie dla każdego klienta. Oferuje wsparcie dla klientów podczas każdego z etapów inwestycji, począwszy od przygotowania wniosków, poprzez dobór urządzeń, ich instalację, aż po przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej.

Silesia Solar